Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. Oświata-Lingwista

Oświata - Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Znacząca placówka oświatowa w Polsce Północnej

Edukacja dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, szkoły policealne​

“Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji należy do znaczących placówek oświatowych Polski Północnej, działa na obszarze kilku województw, swoimi działaniami edukacyjnymi obejmuje zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Prowadzone przez firmę Gdańskie Szkoły “Lingwista” – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum akademickie oraz szkoły medyczne w Gdańsku kształcące w kilkunastu kierunkach, dają dzieciom, młodzieży i dorosłym zarówno solidne podstawy edukacyjne, poszukiwany na rynku pracy zawód, jak i przygotowują do możliwości funkcjonowania nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Wszystkie prowadzone przez Nadbałtyckie Centrum szkoły mają prawa publiczne i świadczą usługi edukacyjne na najwyższym poziomie.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Szkolenia Zawodowego

Działalność szkół wspiera Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, prowadzący kursy kwalifikacyjne i doskonalące, adresowane do całej społeczności oświatowej: kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych, nadzoru pedagogicznego.

Funkcjonujące od 1997 roku Centrum Szkolenia Zawodowego prowadzi corocznie setki szkoleń zawodowych na terenie północnej Polski. Ofertę kieruje do firm delegujących na szkolenia swoich pracowników, jak również do indywidualnych osób chcących podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać wymagane uprawnienia. Na bieżąco realizuje zlecenia jednostek samorządowych oraz różnego rodzaju instytucji. Wieloletnia profesjonalna działalność została potwierdzona wydaniem Akredytacji Pomorskiego Kuratora Oświaty na wybrane kursy zawodowe.

“Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji uczestniczy aktywnie w przeciwdziałaniu bezrobociu , dając możliwość uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, realizuje projekty zlecane przez Urzędy Pracy, MOPS i MOPR. Firma mocno angażuje się w szkolenia realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do siedziby naszej firmy:
"Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
80-107 Gdańsk , ul. Malczewskiego 51

Edukacja dzieci i młodzieży

Prowadzimy edukację dzieci i młodzieży w zakresie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i szkół policealnych, oferujemy także konsultacje pedagogiczne i psychologiczne.

Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"

Gdańska Poradnia "Lingwista" w zakresie usług oferuje poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Poradnia przyjmuje bez skierowań.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"

W naszym Liceum ogólnokształcącym w Gdańsku oferujemy rozszerzony program nauczania języków obcych oraz zajęcia także z wykładowcami uczelni wyższych.

Edukacja dorosłych

Prowadzimy edukację osób dorosłych w zakresie szkół policealnych oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli. Organizujemy i prowadzimy kursy i szkolenia zawodowe.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Organizujemy szkolenia i warsztaty adresowane do pracowników placówek oświatowych: nauczycieli, kadry kierowniczej, nadzoru pedagogicznego, pracowników samorządów lokalnych.

Kursy BHP

Oferujemy okresowe szkolenia wstępne z zakresu BHP oraz szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników szkół, służby zdrowia oraz kadry kierowniczej.

Sport i turystyka

W ramach półkolonii proponujemy różne formy aktywności skierowane do dzieci i młodzieży. Organizujemy wakacje w Gdańsku i poza obszarem miasta, preferujemy wypoczynek połączony z twórczym spędzaniem czasu.

Szkoła Jazdy Konnej

W ramach Szkoły Jazdy Konnej oferujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na każdym poziomie zaawansowania.

Projekt "Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.