Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji

Europejska mobilność najlepszą inwestycją w przyszłość

Projekt „Europejska mobilność najlepszą inwestycją w przyszłość”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego społeczeństwa, w którym stale brakuje wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Celem projektu jest wyposażenie 80 uczniów Szkoły Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, kształconych w zawodach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, ortoptystka, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, terapeuta zajęciowy oraz opiekun medyczny w nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz osobiste. Nowe kompetencje mają przyczynić się do poszerzenia możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

Każdy uczestnik projektu będzie miał szansę podnieść poziom:

– swoich kompetencji osobistych, wiedzy i znajomości kultury hiszpańskiej i Hiszpanii,

– kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego,

– wiedzy, umiejętności i kompetencji właściwych dla danego zawodu poprzez udział w dwutygodniowym stażu zagranicznym.

Ukoronowaniem udziału w projekcie będzie potwierdzenie uzyskanej wiedzy i umiejętności dokumentem Europass Mobilność.

W realizację projektu zaangażowane są „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Spółka z o.o. jako Organ Prowadzący szkoły oraz instytucja wnioskująca i wysyłająca, Magenta Consultoria Projects S.L.U. jako organizacja pośrednicząca oraz liczne instytucje przyjmujące. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru szkół oraz jakości nauczania.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Wartość projektu wynosi 620 687,23 PLN.

Regulamin Projektu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Filmy instruktażowe uczestników stażu - grupa lipcowa
Filmy instruktażowe uczestników stażu - grupa kwietniowa

 

Filmy instruktażowe uczestników stażu - grupa marcowa

 

Fotorelacja z zakończenia projektu

W dniu 30 września 2018 roku w Hotelu Almond w Gdańsku, miało miejsce uroczyste zakończenie projektu Europejska mobilność najlepszą inwestycją w przyszłość.

krótko o projekcie:

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o. o.

zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Europejska mobilność najlepszą inwestycją w przyszłość”

Celem projektu było wyposażenie 80 uczniów Szkoły Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, kształconych w zawodach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, ortoptystka, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, terapeuta zajęciowy oraz opiekun medyczny w nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz osobiste. Nowe kompetencje mają przyczynić się do poszerzenia możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

Dofinansowanie projektu z UE: 620 687,23 PLN.

Projekt był podzielony na 4 wyjazdy do Hiszpanii gdzie w partnerskich placówkach medycznych odbywały się staże zawodowe. Podczas uroczystości projekt został podsumowany oraz rozdane zostały dokumenty Europass Mobilność, certyfikaty potwierdzające udział w stażu oraz ukończenie kursu językowego.

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Podsumowanie

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.