Edukacja Dorosłych

Począwszy od roku 1997 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji prowadzi edukację zawodową dorosłych. Specjalnością firmy stają się kursy budowlane w zawodach monter płyt gipsowo-kartonowych, malarz, murarz i tapeciarz. Corocznie firma prowadzi dziesiątki szkoleń zawodowych na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego na zlecenie przedsiębiorstw, urzędów pracy i z wolnego naboru. W oparciu o pracowników dydaktycznych pionu szkolenia zawodowego powstaje grupa budowlana, która w latach 2005-2007 realizuje prace budowlane na zlecenie podmiotów zewnętrznych, a w latach 2007- 2012 inwestycję na rzecz własnej firmy.

Wzrost zainteresowania szkoleniami zawodowymi wynika z konieczności przekwalifikowania tysięcy osób pozostających bez pracy lub zagrożonych bezrobociem, którym Centrum oferuje bezpłatne szkolenia finansowane z budżetu oraz środków Unii Europejskiej.

Do klienta dorosłego skierowana jest również oferta Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadzi kursy prawa jazdy na kategorie B, C, C+E.

Firma stały i systematyczny rozwój oraz wzrost sprzedaży  usług zawdzięcza sprawnemu i systematycznemu dostosowywaniu się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, zgodnie z którymi ewaluują obszary jej aktywności.

W roku 2003 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji wkracza w nowy obszar działalności. Uruchomiony zostaje Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych, prowadzący szkolenia operatorów koparek, koparko-ładowarek, spychaczy, walców, betoniarek, zagęszczarek, wózków etc. Firma jest jedynym ośrodkiem w Polsce Północnej posiadającym uprawnienia na prowadzenie wyżej wymienionych szkoleń, będąc w posiadaniu Książki Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwa Kwalifikacyjnego wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

W roku 2011 w związku z reformą oświaty oraz potrzebami rynku pracy powołane zostają do życia Gdańskie Szkoły Medyczne, prowadzące kształcenie w kierunkach: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny oraz terapeuta zajęciowy. W roku 2013 szkoły te zostają przekształcone w Szkołę Policealną Studium Pracowników Medycznych i Społecznych z oddziałami w Gdańsku, Olsztynie, Kościerzynie, Lęborku, Koszalinie, Szczecinie, Wałczu, Malborku, Łodzi.

W Studium powstają nowe kierunki: technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej technik elektroradiolog, , technik elektroniki i informatyki medycznej, ortoptystka, protetyk słuchu, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej.

Obecnie „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji uruchamia ośrodki szkoleniowe i szkoły na terenie całej Polski.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.