Edukacja i wypoczynek dzieci i młodzieży

Powstała w roku 1997 Spółka kontynuując doświadczenia swoich poprzedników prowadzi prestiżowe liceum ogólnokształcące, które w dwudziestym roku swej działalności (2011 r.) przekształca się w Liceum Akademickie objęte opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego, realizujące ofertę dydaktyczną dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Również młodzież utalentowana jest adresatem programu nauczania uruchomionego w 2001 roku gimnazjum, które rozwija się systematycznie, utrzymując wysoki poziom edukacji. Szkoła należy do najlepszych tego typu placówek w województwie pomorskim. W roku szkolnym 2009/2010 Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” uzyskuje tytuł najlepszej szkoły w Gdańsku. Podczas obchodów X-lecia Gimnazjum w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie  Prezes Zarządu „Oświata- Lingwista” Edward Ostrowski   nadaje placówce, jako jedynej w Polsce, imię Hymnu Narodowego , a Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz osobiście składa szkole gratulacje. W tym samym roku Minister Edukacji Katarzyna Hall nadaje Gdańskiemu Gimnazjum „Lingwista” tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

W roku 2005 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji przejmuje społeczną szkołę podstawową im. Zjednoczonej Europy i tworzy, na jej bazie Gdańską Szkołę Podstawową „Lingwista”, która wchodzi w skład zespołu szkół o nazwie Gdańskie Szkoły „Lingwista”. Kolejna „kuźnia talentów”, jaką staje się szkoła podstawowa, zdobywa „Złotą tarczę” oraz w roku 2008 tytuł najlepszej szkoły podstawowej w Trójmieście. Pajsa, edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo to podwaliny misji i wizji szkoły im. Zjednoczonej Europy.

W roku 2008 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji uruchamia Gdańskie Przedszkole „Lingwista” o profilu artystyczno-lingwistycznym stanowiące bezpieczną enklawę w sercu Starego Miasta, realizujące wychowanie przez malarstwo, muzykę i taniec.

Wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu Gdańskich Szkół „Lingwista” realizują rozszerzony program nauczania języków obcych, a ich działalność wspiera Gdańska Szkoła Języków Obcych.

W roku 2009 utworzona zostaje Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ściśle współpracująca z Gdańskimi Szkołami „Lingwista”. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez diagnozę, konsultacje, terapię i działalność profilaktyczną na terenie całego województwa pomorskiego.

Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji od siedemnastu lat podejmuje również działania w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację obozów dla młodzieży, kolonii i półkolonii zgłaszanych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Firma rekomenduje się zezwoleniem w zakresie organizowania imprez turystycznych wydanym przez Wojewodę Pomorskiego oraz jest wpisana do Centralnego Rejestru Zezwoleń Departamentu Turystyki.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.