Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szeroki wachlarz form doskonalenia zawodowego

Działalność nakierowana na dokształcanie środowiska oświatowego

Nowoczesna placówka o zasięgu ogólnopolskim, która swoją siedzibę ma przy ul. Św. Barbary 1 w Gdańsku. Oferuje szeroki wybór form doskonalących, przygotowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenie wyspecjalizowanych edukatorów i konsultantów oraz szeroką diagnozę potrzeb na doskonalenie, a także dokształcanie środowiska oświatowego. Ośrodek gwarantuje najwyższej jakości usługi, świetną atmosferę na zajęciach, otwartość na potrzeby ich uczestników oraz elastyczne dostosowanie czasu i miejsca zajęć.

Autorskie programy doskonalenia nauczycieli

Kursy, warsztaty oraz szkolenia rad pedagogicznych, adresowane do całej społeczności oświatowej

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli organizowane są kursy, warsztaty oraz szkolenia rad pedagogicznych, adresowane do całej społeczności oświatowej: kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych czy nadzoru pedagogicznego. Celem placówki jest nieustanne podążanie za zmieniającymi się trendami w świecie edukacji i wychowania. Autorskie programy ośrodka są znakomicie oceniane – zdobywały m.in. granty Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, która składa się z doświadczonych specjalistów, w tym również wykładowców akademickich.

Studia podyplomowe we współpracy z Uni-Terra

Zaświadczenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające ukończone kursy

Placówka dysponuje nowoczesnymi salami wykładowymi, które są wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny i audiowizualny. Uczestnicy kursów lub szkoleń, po ich ukończeniu, otrzymują świadectwa lub zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ośrodku realizowane są m.in.: studia podyplomowe (w ramach współpracy z uczelnią wyższą Uni-Terra w Poznaniu), kursy doskonalące o różnej tematyce, konferencje i seminaria dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych, a także warsztaty i treningi metodyczne dla poszczególnych grup zawodowych.

To nowoczesne podejście do kształcenia, umożliwiające poszerzenie zawodowych horyzontów. Dzięki dokładnej analizie potrzeb kadry kierowniczej, nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu województwa pomorskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli może zapewniać efektywne podnoszenie poziomu wiedzy pracowników oświaty, a także rozwijanie ich umiejętności zawodowych i wychowawczych.

Przejdź na stronę placówki:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.