Działalność charytatywna

Od 1990 roku „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Edwarda Ostrowskiego zostaje oficjalnym sponsorem Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.  W tym czasie jako pierwsze trafiają do będomińskich zbiorów bardzo interesujące obiekty z XIX-wiecznej biżuterii żałobnej i patriotycznej: żelazny krzyżyk z datami manifestacji patriotycznych, dewizka pleciona z włosów ludzkich oraz obrączka z napisem „W zamian złotej złożonej na skarb narodowy Polski w r. 1918”.

Na terenie Muzeum Hymnu Narodowego w Bedominie  znajduje się  70 eksponatów przekazanych przez Nadbałtyckie Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista”. Można je podzielić na kilka rodzajów: biżuterię patriotyczną, eksponaty związane z epoką napoleońską oraz ryciny i wydawnictwa patriotyczne. Zdecydowana większość z nich jest eksponowana na wystawie stałej, pozostałe są udostępniane na wystawach czasowych.

Nadbałtyckie Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista” udzielało również Muzeum pomocy finansowej przy organizacji wystaw czasowych. Pierwszą wspólnie zorganizowaną wystawą była ekspozycja pt. Twórcy Wybrzeża, która przedstawiała malarstwo i rzeźbę trzech pokoleń artystów: Kazimierza Ostrowskiego i Alfonsa Łosowskiego, Kiejstuta Bereźnickiego i Hugona Laseckiego oraz Henryka Cześnika i Kazimierza Kalkowskiego. Wernisażowi towarzyszył koncert Przemka Dyakowskiego oraz historyczny happening w wykonaniu młodzieży szkolnej Liceum „Lingwista”. Kolejną ekspozycją była wystawa Portret sarmacki, podczas której młodzież z teatru Cenicienta prowadzonego przez Liceum „Lingwista” zorganizowała happening w strojach z epoki, a sarmackiego klimatu pokazowi dodawał przemieszczający się konno po parku szlachcic w delii i kontuszu. Następną z ekspozycji była wystawa gdańskiej malarki Anny Bereźnickiej-Kalkowskiej, która została otwarta 18 września 2000 r. W maju 2001 r. została przygotowana wystawa Koń w sztuce polskiej Była to ekspozycja niezwykle interesująca poprzez prezentację na niej dzieł takich malarzy jak: Piotr Michałowski, Józef Brandt, Juliusz, Wojciech i Jerzy Kossakowie, Alfred Wierusz-Kowalski, Janusz Suchodolski, Wojciech Gerson, Zygmunt Rozwadowski, Antoni Piotrowski, Kazimierz Sichulski, Józef Brodowski, Bronisław Gembarzewski i inniWernisaż zgromadził tłumy wielbicieli malarstwa oraz miłośników tych pięknych zwierząt, którzy mieli możliwość obejrzenia pokazu koni czystej krwi arabskiej, odbywającego się na terenie będomińskiego parku. W trakcie wernisażu młodzież z Liceum „Lingwista” przedstawiła fragmenty poezji, wzięła też udział w historycznym happeningu.

W 2001 r. na zaproszenie szefowej Kancelarii Prezydenta RP – minister Barbary Labudy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie wspólnie z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz z Muzeum Narodowym w Warszawie zorganizowało wystawę pt. Marsz, marsz Dąbrowski, która była prezentowana w Galerii Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. W uroczystym wernisażu wystawy, który miał miejsce 11 listopada 2001 roku z okazji 83 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczestniczył jako przedstawiciel Oficjalnego Sponsora Muzeum prezes Edward Ostrowski z małżonką.

Podczas uroczystości obchodów  130-lecia  Muzeum Narodowego w Gdańsku 1 grudnia 2002 r.  prezes  Edward Ostrowski  otrzymuje tytuł  Mecenasa Kultury.

W 2003 roku, z okazji Jubileuszu 25-lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, na wniosek Tadeusza Piaskowskiego – ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku, prezes Edward Ostrowski, w uznaniu zasług we wspieraniu działalności Muzeum Hymnu Narodowego oraz jako Mecenas Kultury  został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi.

Z biegiem lat współpraca pomiędzy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie a Nadbałtyckim Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista” przybierała inne formy i od połowy lat dziesiątych XXI w. miały miejsce w Będominie ślubowania uczniowskie klas pierwszych szkół prowadzonych przez tę instytucję. Stało się też tradycją, że podczas tych uroczystości dzieci i młodzież przedstawiają przygotowany pod okiem pedagogów bogaty program artystyczny związany z epoką Józefa Wybickiego. W trakcie uroczystości młodzież przekazuje też dary do będomińskiej kolekcji.

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji było także współorganizatorem i mecenasem uroczystych obchodów 35-lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie w dniu 21 września 2013 roku. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski, Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski.

Zarząd Nadbałtyckiego Centrum „Oświata-Lingwista” przekazał dary dla Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, które na ręce kierownika Muzeum złożyli uczniowie Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego. Przekazano między innymi: pierwsze wydanie Pamiętników Józefa Wybickiego z roku 1820-go, osiemnastowieczny czepiec damski haftowany francuski, zakupiony ze spuścizny ostatnich właścicieli Zamku Janowiec, Antologię poezji patriotycznej z 1906 roku, zawierającą piękne wydanie Bogurodzicy, dziewiętnastowieczny srebrny zegarek męski z symbolami „wiary ,nadziei i miłości” oraz zbiór telegramów patriotycznych z wizerunkiem bohaterów narodowych.

Część artystyczna wieczoru rozpoczęła się wernisażem wystawy Biało czerwona i orzeł – dialog z tradycją autorstwa artystów dr hab. Józefa Czerniawskiego i dr hab. Roberta Florczaka.

Na wystawie Robert Florczak zaprezentował orły uskrzydlone kosami. Gigantyczny orzeł królujący nad będomińskimi polami został wykonany w pracowni Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista” z inicjatywy jej prezesa – mecenasa uroczystości Edwarda Ostrowskiego.

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji od piętnastu lat współpracuje ze Związkiem Polaków na Litwie – Oddział Druskiennicki, ofiarowując regularnie dary na rzecz Domu Polskiego na Litwie. Firma wspiera również finansowo Galerię Sztuki Dziecięcej w Druskiennikach , przekazując  środki   na rzecz organizacji wystaw prac plastycznych dzieci , młodzieży i osób dorosłych z 35 krajów świata. W roku 2000 za życzliwą pomoc i promowanie w świecie Nadbałtyckiemu Centrum Edukacji został nadany tytuł „Przyjaciela Galerii Druskienniki”. Pracownicy szkół prowadzonych przez „Oświata-Lingwista” uczestniczą corocznie w uroczystości otwarcia litewsko-pomorskiej wystawy twórczości plastycznej dzieci i młodzieży „TĘCZOWY MOST” oraz wernisażach ART-MIX@3-CITY. W podczas XV edycji litewsko-pomorskiej wystawy twórczości nawiązany został kontakt z Druskininki „Ryto” Gimnazija, który zapoczątkuje współpracę z Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, prowadzonym przez „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji.

Od roku 2012 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji organizuje corocznie akcje charytatywne i zbiórki publiczne z przeznaczeniem zebranych środków na zorganizowanie w Gdańsku wypoczynku letniego dla uczniów polskich szkół na Litwie.

Na kolonie i obozy organizowane przez firmę, każdego roku zabierana jest nieodpłatnie młodzież  ze środowisk wymagających wsparcia wskazana przez MOPR oraz fundacje i stowarzyszenia z rejonów Wilna.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.